Houston, the Eagle ...

 
Houston, the Eagle has landed ...
 
OSIRIS-REX